Værdigrundlag

Tydelig, handlekraftig, omsorgsfuld og imødekommende ledelse, som ikke er bange for konflikter, sætter i samarbejde med medarbejderne rammerne for organisationen. Det er vigtigt, at medarbejderne finder tryghed i- og ved ledelsen, til gavn for samarbejdet både internt og eksternt og ikke mindst til gavn for de unge.

Pædagogikken skal være i konstant bevægelse, og udføres med stor faglighed og interesse. Vi vil arbejde dynamisk og målrettet på, at pædagogik og faglighed udvikles. Løbende deltagelse i relevante kurser og uddannelser, sammenholdt med erfaringer gjort i dagligdagen, skal være metoden, som fastholder høj kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Godt levemiljø er en forudsætning for trivsel. Godt levemiljø skaber tryghed og giver individet lyst til at færdes i omgivelserne og værdsætte de muligheder, som opstår når man færdes i ordentlige, trygge og overskuelige rammer.

Vi vil arbejde på, at de unge til enhver tid er med i processen omkring anbringelsen, i den udstrækning det er muligt, således at viljen til at samarbejde, både individuelt og på gruppeplan, fremmes hos den enkelte.

Det enkelte individ vil altid blive behandlet med værdighed, respekt og omsorg, ligesom alle valg, beslutninger og handlinger, som har indflydelse på de unge, direkte som indirekte, altid skal og vil bunde i høj moral og etik samt et menneskesyn, som bunder i forståelse af, at der er en årsag til, en historie, en diskurs, som ligger til grund for, at individet handler som det gør.
”Ex nihilo nihil” – ”Intet kommer af intet”

Det må aldrig være følelserne hos den voksne, som er bestemmende for, hvordan den voksne reagerer og agerer overfor de unge. Høj faglighed, saglighed og forståelse for de unges situation, skal være den afgørende faktor i enhver reaktion og beslutning hos den voksne.

Vi udskriver ikke de unge med begrundelse i adfærd. Vi råber ikke efter de unge og vi skælder ikke de unge ud. Handlekraft, Tydelighed og samarbejde på alle niveauer, medvirker til at vi finder en løsning, som gavner den unges udvikling. De unge har ikke brug for endnu et svigt fra voksne.

Citat

Det narrative perspektiv fokuserer på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer, og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Enhver personlig diskurs er samtidig en social og kulturel diskurs og udtrykker kulturelle værdier og normer, som det altid er muligt at bryde med.

Alan Holmgren, Dispuk