Pædagogiske principper

Det enkelte individ vil altid blive behandlet med værdighed, respekt og omsorg, ligesom alle valg, beslutninger og handlinger, som har indflydelse på de unge, altid skal og vil bunde i høj moral og etik samt et menneskesyn, som bunder i forståelse af, at der er en årsag til, en historie, en diskurs, som ligger til grund for, at individet handler som det gør.

”Ex nihilo nihil” – ”Intet kommer af intet”

Omsorg for den unge og dennes problematikker har højeste prioritet. Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i adfærdsmodifikation og involveringspædagogik, ligesom behandlingsindsatsen indeholder elementer af konsekvenspædagogik, tilpasset den unges problematikker. Der vil i behandlingen af de unge være fokus på den narrative behandlingsform.

Der vil blive arbejdet målrettet udfra pædagogiske behandlingsplaner, hvor omsorg, struktur, tydelighed og vedholdenhed vil være metoden, som skal give de unge ro og skabe overblik over deres hverdag.

Vi vil tilstræbe, at de unge til enhver tid er med i processen, i den udstrækning det er muligt, således at viljen til at samarbejde, både individuelt og på gruppeplan, fremmes hos den enkelte.

Det må aldrig være følelserne hos den voksne, som er bestemmende for, hvordan den voksne reagerer og agerer overfor de unge. Høj faglighed, saglighed og forståelse for /de unges situation, skal være den afgørende faktor i enhver reaktion og beslutning hos den voksne.

I arbejdet med unge kan der opstå situationer, hvor magtanvendelse er nødvendig. Vi vil altid forsøge at undgå magtanvendelse, men vi vil lave de magtavendelser vi finder nødvendigt i bestræbelserne på at passe på den unge, og altid kun som en absolut sidste udvej.

Magtanvendelse må aldrig blive et pædagogisk middel.
Magtanvendelser på opholdsstedet vil altid være forbundet med høj etik og moral, og i overensstemmelse med magtanvendelscirkulæet og kun som en sidste mulighed/udvej i bestræbelserne på, at drage omsorg for de unge.

Citat

Det narrative perspektiv fokuserer på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer, og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Enhver personlig diskurs er samtidig en social og kulturel diskurs og udtrykker kulturelle værdier og normer, som det altid er muligt at bryde med.

Alan Holmgren, Dispuk