Målgruppebeskrivelse

 • Massivt behov for støtte og omsorg
 • Lettere dysfunktioner/organiske skader
 • Begrænset indsigt i gængse normer og regler
 • Har brug for adfærdsregulerende indsats/støtte
 • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og / eller indlæringsmæssige problematikker
 • Tilknytnings-, kontakt- og adfærdsforstyrrelser
 • Lettere udviklingsforstyrrelser
 • Udadreagerende impulsadfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Behov for støtte og hjælp til fritidsaktiviteter, opbyggelse af hensigtsmæssige sociale netværk og generel socialisering
 • Behov for hjælp/støtte i forhold til familierelationer
 • Behov for støtte/hjælp i forhold til skole, uddannelse, arbejdspraktik og / eller arbejdstilbud generelt
 • Børn og unge med eksperimenterende forbrug af / misbrug af alkohol / euforiserende stoffer

Citat

Det narrative perspektiv fokuserer på intentioner, værdier, håb, principper relateret til problemer, og på den sociale og kulturelle magt, der ligger i enhver diskurs. Enhver personlig diskurs er samtidig en social og kulturel diskurs og udtrykker kulturelle værdier og normer, som det altid er muligt at bryde med.

Alan Holmgren, Dispuk